Regulamin płatności elektronicznych dokonywanych za pomocą Mailingu GiP Sp. z o.o.

DEFINICJE

Akceptant – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to GiP Sp. z o.o.

Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary, usługi lub produkty zamówione u Akceptanta w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Mailing Płatności – usługa internetowa świadczona przez GiP Sp. z o.o. z wykorzystaniem poczty elektronicznej wysyłanej z adresu rozliczenia@gip.com.pl, służąca do przesyłania Płatnikom wiadomości tekstowych zawierających informacje umożliwiające dokonanie Płatności.

Serwis/Serwis Dotpay – internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Płatność – spełnienie przez Kupującego na rzecz Akceptanta świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Serwisu Dotpay (przelewem bankowym, przekazem pocztowym, kartą płatniczą lub inną metodą, dostępną w Serwisie), w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Kupującym a Akceptantem.

Faktura – dokument finansowy wystawiony przez Akceptanta (w szczególności faktura VAT, faktura korygująca VAT powiększająca należność, nota odsetkowa, nota obciążeniowa) dokumentująca zobowiązania Płatnika wobec Akceptanta.

Panel transakcyjny
– Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

Instytucja pośrednicząca instytucja inna niż Dotpay za pośrednictwem której Kupujący przekazuje Dotpay środki dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności bank, instytucja kredytowa, instytucja płatnicza, agent rozliczeniowy inny niż Dotpay, podmiot prowadzący system płatności, instytucja pieniądza elektronicznego, instytucja finansowa świadcząca usługi transferu środków, operator pocztowy, operator telekomunikacyjny.

Dzień Roboczy – dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Serwis Dotpay jest prowadzony przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem http://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych.

2. Serwis Dotpay udostępnia Płatnikom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Płatników, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.

3. Każda Płatność inicjowana w Serwisie Dotpay otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Płatnik winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.

4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Dotpay lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności Dotpay oraz GiP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.

5. Na wykonanie płatności w serwisie Płatnik otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.

6. Wypowiedzenie umowy odbywa się na warunkach określonych w umowie głównej zawartej pomiędzy akceptantem a płatnikiem. W zakresie nieunormowanym umową główną obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Potwierdzenie płatności w serwisie Dotpay zapewniają Instytucje pośredniczące:

a. dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Dotpay

b. dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.

8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.

10. Serwis Dotpay nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Płatników, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.

11. Pośrednictwo Serwisu w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.

12. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

13. Serwis Dotpay nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.

§ 2. Przedmiot transakcji

1. Prowadzona przez GiP Sp. z o.o. usługa Mailingu Płatności umożliwia Płatnikom dokonywanie Płatności za zamówione u Akceptanta towary, usługi lub produkty na warunkach określonych w zawartych umowach i złożonych zamówieniach.

2. Szczegółowy wykaz cen towarów, usług lub produktów nabytych przez Płatnika zawierają zawarte z Akceptantem umowy i zamówienia oraz wystawione Faktury.

3. Warunki dostawy towarów, usług lub produktów nabytych przez Płatnika określone są każdorazowo w zawartych umowach i złożonych zamówieniach.

4. Płatnikiem dokonującym Płatności może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary, usługi lub produkty zamówione u Akceptanta w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

5. Powyższe wyłącza stosowanie regulacji dotyczących umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz.827).

6. Akceptant nie prowadzi sprzedaży w oparciu o sklep internetowy, a wyłącznie poprzez bezpośrednie kontakty pracowników lub osób współpracujących z Akceptantem z Płatnikami.

7. Warunkiem skorzystania z usługi Mailingu Płatności i dokonania Płatności jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

8. Jeżeli Płatnik nie akceptuje w pełni przedstawionych w niniejszym Regulaminie warunków dalsze korzystanie z Mailingu Płatności jest niemożliwe.

9. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do dokonywanych Płatności począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku.

§ 3. Reklamacje

1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: rozliczenia@gip.com.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).

2. Akceptant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Serwisu Dotpay lub Instytucji pośredniczących.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Serwisu Dotpay, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.3. 2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Akceptanta. 3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Dotpay nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939). 4. Osoby wykonujące płatności poprzez Serwis Dotpay wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GiP Sp. z o.o. oraz Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu. 5. Wypowiedzenie umowy odbywa się na warunkach określonych w umowie głównej zawartej pomiędzy akceptantem a płatnikiem. W zakresie nieunormowanym umową główną obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Dotpay Sp. z o.o. 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”, „RODO”), GiP sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi informuje, iż: a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą GiP sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178,  93-120 Łódź, NIP: 5260151106, REGON: 008503338, KRS 000002288; b. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO są: a) LSI Software S.A. ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000059150, NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449. oraz b) LSI Software s.r.o z siedzibą w Pradze, Praha – Chodov, Roztylská 1860/1, PSČ 148 00 (dalej jako „Współadministratorzy LSI”). c. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia i nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia. Zgodnie z ustalonym między Współadministratorami LSI podziałem obowiązków podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych jest spółka pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. d. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług lub w związku z Pana/Pani żądaniem podjęcia przez nas działań (w tym dla wysyłania Pani/Panu przypomnienia o zbliżającym się lub upływającym terminie płatności, co jednak nie stanowi informacji handlowej a jedynie służy realizacji umowy), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych Współadministratorów. e. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, wobec czego zawsze może wyrazić Pan/Pani sprzeciw. f. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w związku z korzystaniem z funkcji przypomnienia o płatności będą operatorzy płatności elektronicznych, ubezpieczyciele oraz – w przypadku takiej konieczności – obsługująca współadministratorów kancelaria prawnicza. g. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. h. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi, chyba, że dłuższy okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej. i. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych. j. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego lub monitoringu. k. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa. l. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pani/Pana rzecz wybranej usługi, w tym usługi przypominania o płatnościach. Może Pani/Pan zawsze jednak zrezygnować z usługi przypominania o płatnościach, w najdogodniejszej dla Pani/Pana formie kontaktując się z GiP sp. z o. o., np. poprzez wysłanie maila na adres: handlowy@gip.com.pl, co nie ma wpływu na świadczenie przez GiP sp. z o. o. usługi na Pani/Pana rzecz. m. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.